Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school:

Schoolgids en kalender
Alle informatie die voor u als ouder van belang is, is verzameld in twee documenten; de schoolkalender en de schoolgids. De schoolkalender met daarin praktische informatie m.b.t. het schooljaar krijgt u uitgereikt aan het begin van het schooljaar, of tijdens de rondleiding. Klik hier
om ons nieuwe schoolplan voor de periode 2023-2027 te bekijken.

Schoolondersteuningsprofiel
Om vorm te geven aan passend onderwijs beschikt de Elisabethschool over een zogeheten schoolondersteuningsprofiel. (afgekort SOP) In dit SOP staat beschreven welke (on)mogelijkheden de school heeft m.b.t. het plaatsen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Een gecomprimeerde versie van dit SOP kunt u
hier bekijken.

Jaarverslag medezeggenschapsraad
Ieder jaar maakt de MR een jaarverslag van alle zaken die het afgelopen jaar zijn besproken en aangepakt. 


Kwaliteitsonderzoek
Om de kwaliteit op de Elisabethschool te waarborgen voeren we elke twee jaar een kwaliteitsonderzoek uit bij ouders/verzorgers, de leerlingen van groep 6 t/m 8 en het personeel. Mogelijke acties worden meegenomen in de diverse jaarplannen.


Veiligheidsplan
Veiligheid is een thema wat op de Elisabethschool altijd hoog op de agenda staat. Klik hier om het veiligheidsplan van de Elisabethschool te lezen.

Toestemmingsverklaring foto- en videomateriaal
Klik hier om de toestemmingsverklaring rondom het gebruik van foto- en videomateriaal te downloaden. Wanneer u een wijziging wilt aanbrengen, kunt u deze verklaring ondertekend inleveren bij de leerkracht.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT