Leerlingenondersteuning  

Structuur leerlingondersteuning 
De leerlingondersteuning op de Elisabethschool is erop gericht het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Om dit onderwijs goed te verzorgen hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook intern begeleiders. De interne begeleider (IB-er) coördineert de zorg voor en hulp aan de leerlingen. De extra hulp wordt door de groepsleerkracht in de klas gegeven. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en kunnen met vragen altijd bij de groepsleerkracht terecht.

Leerlingvolgsysteem
De prestaties van de leerlingen worden in kaart gebracht zodat de school een zo goed mogelijk beeld heeft van de ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor wordt een uitgebreid leerlingvolgsysteem gebruikt. Hierin worden de scores van de methode- en Citotoetsen opgenomen.
In de kleutergroepen wordt gewerkt met de observatielijsten van BOSOS om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen.
De school gebruikt ook een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen (ZIEN).

Groeps- en leerlingbesprekingen
Drie keer per jaar zijn er groeps- en leerlingbesprekingen. Tijdens deze overleggen bespreken de leerkracht en de IB-er de prestaties en het gedrag van elke leerling. Naar aanleiding van deze besprekingen kunnen er extra acties uitgezet worden. Indien nodig krijgt de leerling extra hulp van de groepsleerkracht of wordt via de IB-er extra hulp geregeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn door onderzoeken of ambulante begeleiding van PPO.

Groepsplannen en individuele handelingsplannen
Per jaar worden er voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen drie groepsplannen opgesteld. Hierin beschrijft de leerkracht aan welke doelen en op welke manier er de komende periode wordt gewerkt. Ook worden er groepsplannen voor gedrag en werkhouding gemaakt. In dit groepsplan is er tevens de mogelijkheid om voor een leerling een eigen handelingsplan te maken. Hierin worden de aanpak en de doelen die nagestreefd worden voor deze leerling beschreven. Een individueel handelingsplan wordt met de ouders besproken.

Talent
Op de Elisabethschool is er naast de aandacht voor leerlingen met een achterstand ook aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een signaleringsprotocol. Dit staat beschreven in het Talentbeleid van de school. 
Wanneer blijkt dat een leerling meer kan, wordt zijn lesstof aangepast. Op deze manier wordt er tijd vrij gemaakt voor verrijking en verdieping van de lesstof. Hierbij wordt uitdagend materiaal uit de Levelwerkdozen ingezet. 
Tevens is er de mogelijkheid dat talentleerlingen buiten de klas worden begeleid bij het werken aan een apart programma.
Bij het aanpassen van de lesstof is de leerkracht en de intern begeleider betrokken. 

Ontwikkelingsperspectief
Wanneer een leerling op een bepaald vakgebied een achterstand heeft van meer dan twee jaar, kan hij/zij een eigen leerlijn krijgen. Dit houdt in dat de leerling een eigen programma krijgt voor dit vakgebied. In dit geval wordt er tevens een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin ook het verwachte uitstroomniveau wordt opgenomen. Dit ontwikkelingsperspectief wordt besproken met ouders en leerling.

Passend Onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de ondersteuningsplicht ingevoerd. Scholen en besturen zijn verplicht te zorgen dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek en passend onderwijs is. Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat het beste bij zijn talenten en beperkingen past. Passend onderwijs is ook voor leerlingen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school, een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs. 

Koers-VO

Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid leerlingen in groep 8 aan te melden voor Koers-VO. Dit is een speciaal voor leerlingen die (meer dan gemiddeld) moeite hebben met de leerstof en hoogstwaarschijnlijk laag zullen scoren op de Cito-eindtoets. Om te bepalen welke leerlingen deel mogen nemen aan dit programma, worden onder andere de uitslag van de Cito-entreetoets in groep 6 & 7 gebruikt. De leerlingen die aan dit programma meedoen, worden getest en krijgen een uitgebreid advies voor het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen maken in principe de Centrale Eindtoets.

De Elisabethschool maakt gebruik van de volgende externe instanties:

Onderwijsarrangeerteam PPO Rotterdam
Wanneer geboden zorg en aandacht niet de gewenste resultaten opleveren, kan een leerling aangemeld worden bij het onderwijsarrangeerteam (OAT) van PPO aangemeld. Het OAT observeert de leerling, bestudeert alle gegevens van de leerling en komt met een advies voor de school. Het kan zijn dat het OAT begeleiding in de klas adviseert, het kan ook zijn dat het OAT de leerling en de ouders doorverwijst naar derden: huisarts, maatschappelijk werk, CJG, Lucertis, logopedie, kinderoefentherapie, enz. Soms krijgt een leerling een advies voor het speciaal (basis)onderwijs. Dan krijgen ouders en school te maken met de Permanente Commissie Leerling-zorg (PCL) of de Commissie van indicatiestelling (CvI). Deze commissie beoordeelt of alle handelingen rondom een verwijzing correct zijn verlopen en of een leerling aan de criteria voldoet om naar het speciaal (basis)onderwijs over te kunnen stappen. Dan pas wordt de toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Deze gang van zaken kan en mag alleen maar door de school in werking gezet worden met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de ouders. Wanneer de beschikking is afgegeven, zal de IB-er in overleg met ouders bekijken welke school voor speciaal (basis)onderwijs, geschikt is voor de leerling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.pporotterdam.nl

Schoolgebonden Maatschappelijk Werk
Op de Elisabethschool is twee dagdelen in de week een schoolmaatschappelijk werk(st)er aanwezig. Wanneer een leerling niet lekker in zijn/haar vel zit, kan de SMW’er iets voor hem/haar betekenen. De SMW’er helpt leerlingen omgaan met bijvoorbeeld onzekerheid of pesten, of biedt een luisterend oor aan leerlingen die te maken hebben met bijvoorbeeld een scheiding of ruzies thuis. Hij/Zij adviseert ouders hoe zij kunnen omgaan met het probleem van hun kind. Voorop staat de ontwikkeling van de leerling, dat hij/zij met plezier naar school gaat en goede resultaten behaalt. Wie de SMW’er is, kan nagelezen worden in de schoolkalender. Hij/Zij is werkzaam via Enver (voorheen Flexus Jeugdplein).
Via het reguliere nummer van school of via de intern begeleider/directie kunt u een afspraak maken met SMW. 

Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)
Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) is de plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast kunnen ouders er ook terecht voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Kinderen worden gevolgd vanaf de geboorte tot de basisschool en later in het voortgezet onderwijs. Zelfs na de middelbare school geeft het CJG advies, ondersteuning en hulp aan jongeren. Het CJG heeft de taken overgenomen van het consultatiebureau Ouder & Kind en de jeugdgezondheidszorg van de GGD Rotterdam-Rijnmond.


CJG Rijnmond (Charlois)
Zuidplein 2
3083CW Rotterdam 
T 010-4444604


Wijkteam Carnisse
In de wijk waar de Elisabethschool is gehuisvest is het wijkteam Carnisse actief. Het wijkteam kan door ouders, door de school of door SMW worden ingeschakeld. In het wijkteam zijn allerlei instanties actief betrokken. Wanneer er zorgen zijn in een gezin bekijkt het het wijkteam samen met de ouder(s) hoe deze situatie het best aangepakt kan worden. De probleemsituaties waarbij het wijkteam gezinnen help zijn zeer divers van aard. Denk hierbij o.a. aan: financiële problemen, opvoedkundige zaken, ondersteuning bij het leren, complexe gezinsproblematiek enz. 
U kunt in contact komen met het wijkteam via SMW, de directie of de intern begeleider. 

 


Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT