Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) op de Elisabethschool bestaat uit twee geledingen. De ene geleding bestaat uit ouders/verzorgers, de andere geleding bestaat uit leerkrachten. De huidige MR bestaat uit drie ouders en twee leerkrachten. Een lid wordt telkens gekozen voor drie jaar.

De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen, voorstellen doen en het MR - standpunt over diverse zaken kenbaar maken. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van medezeggenschap noodzakelijk is.
Enkele algemene taken van de MR zijn:
Ø Het bevorderen van openheid
Ø Openbaarheid en onderling overleg
Ø Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook

De MR krijgt informatie over het gevoerde beleid en over de beleidsvoornemens voor het komend schooljaar t.a.v. financiën, organisatie en onderwijs. Het bestuur moet de MR tijdig inlichten over belangrijke voorgenomen beslissingen, zoals het wijzigen van de schoolstructuur bij fusie of van onderwijsvorm.

De MR heeft over een aantal zaken instemmingsbevoegdheden en over andere zaken adviesbevoegdheid. De MR heeft instemmingsbevoegdheid over wijziging of vaststelling van beleid of reglementen. De MR heeft adviesbevoegdheid over grote veranderingen t.a.v. de grondslag van de school, onderwijs, leiding/directie, maar ook huisvesting/onderhoud, organisatie en regeling van de vakanties.

Wie maken deel uit van de MR?

Oudergeleding           Personeelsgeleding         
Ashni Rameswar

Astrid Balker

Fadoua Karchouhi Tessa van Duin

Stenyen Doerga

Mariëlle van Varik


De MR op de Elisabethschool vergadert ongeveer vier keer per jaar op
maandagavond van 16.30 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Agendapunten kunnen zijn:

Ø Hoogte en besteding ouderbijdrage
Ø Kledingvoorschriften
Ø Formatie
Ø Brandveiligheid
Ø Veiligheid rondom school
Ø Schoolplan

De agenda en notulen van de MR zijn openbaar en in te zien in de ouderkamer van de Elisabethschool.

Hoe neem ik contact op met de MR?
U kunt hiervoor één van de MR-leden benaderen. Dit kan een ouder of een leerkracht zijn. Tevens kunt u een mail sturen naar MRraad@kbselisabeth.nl

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT